FAQ

Octrooi informatie

Met dank aan de World Intellectual Property Organization (WIPO), wordt hieronder de volgende algemene informatie over octrooien en octrooiaanvragen gegeven:

Wat is een octrooi?

Een octrooi is een exclusief recht verleend voor een uitvinding, meestal een product of een proces dat voorziet in een nieuwe manier om iets te doen, of dat een nieuwe technische oplossing biedt voor een probleem. Om octrooieerbaar te zijn, moet de uitvinding aan bepaalde voorwaarden voldoen (zie het antwoord op de onderstaande vraag "Wat voor soort uitvindingen kunnen worden geoctrooieerd?").

Wat biedt een octrooi?

Een octrooi biedt de eigenaar van het octrooi bescherming voor de uitvinding, in de vorm van een exclusief recht. De bescherming wordt verleend voor een beperkte periode, meestal 20 jaar. Let wel: een octrooi geeft de eigenaar niet het recht om de geclaimde uitvinding toe te passen, maar geeft "slechts" het recht om anderen te verbieden om de geclaimde uitvinding toe te passen. Wees er van bewust dat oudere octrooien de eigenaar van een octrooi kunnen beperken in de toepassing van zijn uitvinding zoals beschreven in zijn eigen octrooi!

Welke bescherming biedt een octrooi?

Octrooibescherming betekent dat de uitvinding niet commercieel mag worden geproduceerd, gebruikt, verspreid, op voorraad gehouden, of verkocht zonder toestemming van de octrooihouder. Om uw octrooirecht te handhaven zult u een inbreukmaker moeten (laten) aanschrijven, en als dat geen oplossing biedt, de zaak voorleggen aan een rechtbank. De octrooirechten worden dan gehandhaafd door de rechtbank, die in de meeste rechtssystemen de bevoegdheid heeft om octrooi-inbreuk te stoppen. Omgekeerd kan een rechter een patent ook ongeldig te verklaren na een succesvolle nietigheidsprocedure door een derde partij.

Welke rechten heeft een octrooihouder?

Een octrooihouder heeft het recht om te beslissen wie de geoctrooieerde uitvinding wel of niet mag gebruiken gedurende de periode waarin de uitvinding is beschermd. De octrooihouder kan toestemming geven (“licentie verlenen”) aan andere partijen om de uitvinding toe te passen op onderling overeengekomen voorwaarden. De octrooihouder kan het recht ook verkopen aan iemand anders, die dan de nieuwe octrooihouder wordt. Zodra een octrooi is verstreken, eindigt de bescherming en komt een uitvinding in het publieke domein. Dat wil zeggen dat de eigenaar niet meer de exclusieve rechten op de uitvinding bezit, en dat die beschikbaar komen voor commerciële exploitatie door anderen.

Waarom zijn octrooien noodzakelijk?

Octrooien bieden stimulansen aan individuen door hen erkenning voor hun creativiteit te geven en een materiële beloning voor hun verhandelbare uitvindingen. Deze prikkels stimuleren innovatie, waardoor de kwaliteit van het menselijk leven voortdurend wordt verbeterd.

Welke rol spelen octrooien in het dagelijks leven?

Geoctrooieerde uitvindingen zijn doorgedrongen in elk aspect van het menselijk leven, van elektrische verlichting (patenten van Edison en Swan) en kunststof (patenten van Baekeland), tot balpennen (octrooien in het bezit van Biro) en microprocessors (patenten van bijvoorbeeld Intel).

 

Alle octrooihouders zijn verplicht om in ruil voor octrooibescherming informatie over hun uitvinding openbaar te maken ter verrijking van de totale technische kennis in de wereld. Een dergelijke verrijking van de totale technische kennis stimuleert creativiteit en innovatie door anderen. Op deze manier bieden octrooien niet alleen bescherming voor de eigenaar, maar ook waardevolle informatie en inspiratie voor de toekomstige generaties van onderzoekers en uitvinders.

Hoe wordt een octrooi verleend?

De eerste stap bij het verkrijgen van een octrooi is het indienen van een octrooiaanvrage. De octrooiaanvrage bevat in het algemeen de titel van de uitvinding, alsmede een indicatie van zijn technisch gebied, maar moet ook de achtergrond en een beschrijving van de uitvinding, in duidelijke taal en voldoende detail, zodat een vakman met een gemiddelde kennis van het vakgebied de uitvinding kan gebruiken of reproduceren. Dergelijke beschrijvingen worden meestal vergezeld door tekeningen of schema's voor een betere beschrijving van de uitvinding. De octrooiaanvrage bevat ook verschillende "claims", dat wil zeggen informatie die de mate van bescherming door het octrooi bepaalt.

Wat voor soort uitvindingen kunnen worden beschermd?

Een uitvinding moet in het algemeen aan de volgende voorwaarden voldoen om te worden beschermd door een octrooi. Het moet van praktisch nut zijn, het moet een element van nieuwheid hebben, dat wil zeggen, een of meer nieuwe kenmerken hebben die in combinatie niet bekend zijn in het technisch gebied. Het geheel van bestaande kennis wordt wel “stand der techniek”, of "prior art" genoemd. De uitvinding moet verder een inventieve stap tonen, die (dus) niet direct kan worden afgeleid door een vakman met een gemiddelde kennis van het technische gebied. Ten slotte moet het onderwerp worden aanvaard als "octrooieerbaar" volgens de wet. In veel landen zijn wetenschappelijke theorieën, wiskundige methoden, planten- of dierenrassen, ontdekkingen van natuurlijke stoffen, de commerciële methoden en methoden voor medische behandeling (in tegenstelling tot medische producten) gewoonlijk niet octrooieerbaar.

Wie verleent de octrooien?

Een octrooi wordt verleend door een overheidsinstelling zoals een nationale octrooiraad of een regionale octrooiraad die werkt voor meerdere landen, zoals het Europees Octrooibureau en de Afrikaanse regionale Intellectual Property Organization (ARIPO). In dergelijke systemen vraagt een aanvrager bescherming voor de uitvinding in een of meer landen. Het door het WIPO beheerde octrooisamenwerkingsverdrag, Patent Cooperation Treaty (PCT), maakt het mogelijk een internationale octrooiaanvrage in te dienen, wat hetzelfde effect heeft als een serie nationale octrooiaanvragen in alle betrokken landen.  Een octrooiaanvrager die bescherming zoekt kan met een enkele octrooiaanvrage bescherming zoeken in net zoveel aangesloten staten als nodig is.

Hoe kan een octrooi worden verkregen over de hele wereld?

Op dit moment bestaan er geen “wereldoctrooi” of internationaal octrooi. In sommige regio's accepteert een regionale octrooiraad, zoals bijvoorbeeld het Europese Octrooibureau (EOB) en de African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO), regionale octrooiaanvragen en verleent octrooien die hetzelfde effect hebben als octrooiaanvragen die zijn ingediend in een lidstaat van die regio.

Verder kan elke inwoner of onderdaan van een verdragsluitende staat van de Patent Cooperation Treaty (PCT) een internationale octrooiaanvrage indienen. Een enkele internationale octrooiaanvrage heeft dan hetzelfde effect als nationale aanvragen die worden ingediend in elke aangewezen Verdragsluitende Staat van de PCT. Om echter in het PCT-systeem octrooibescherming in de aangesloten staten te verkrijgen, moet een octrooi worden verleend door elk van de aangewezen staten waarin octrooibescherming gewenst is.

Kan ik praten over de details van mijn uitvinding met een potentiële investeerder vóór het indienen van een octrooiaanvrage?

Het is belangrijk om een octrooiaanvrage in te dienen bij een officiële instantie (octrooiraad) voordat details van de uitvinding openbaar worden. Over het algemeen wordt een uitvinding die openbaar is gemaakt voordat een octrooiaanvrage is ingediend, beschouwd als “stand der techniek” (hoewel de definitie van de term "stand der techniek” of “prior art" niet uniform is op internationaal niveau, bestaat deze in vele landen uit alle informatie die mondeling of schriftelijk overal in de wereld ter beschikking is voor het publiek). In landen waarin de bovenstaande definitie van de term "prior art" van toepassing is, zou een dergelijke openbaarmaking van de uitvinding vóór de indiening van een octrooiaanvrage verhinderen dat hij / zij een geldig octrooi voor die uitvinding krijgt, aangezien een dergelijke uitvinding niet in overeenstemming is met de eis van absolute nieuwheid. Sommige landen kennen echter een periode, die voorziet in een waarborg voor aanvragers die hun uitvindingen bekendgemaakt vóór het indienen van een octrooiaanvrage, en kunnen de nieuwheid criteria verschillend worden geïnterpreteerd, afhankelijk van het toepasselijke recht.

Als het onvermijdelijk is om uw uitvinding bekend te maken, bijvoorbeeld aan een potentiële investeerder of een zakelijke partner, vóór het indienen van een octrooiaanvrage, dient een dergelijke openbaarmaking te worden vergezeld van een geheimhoudingsovereenkomst.

Op de onderstaande sites u interessante informatie vinden over de Intellectuele Eigendom, met name octrooien.

Algemene informatie over merken en modellen

Algemene informatie over merken en modellen kan onder andere gevonden worden op:

 

www.boip.int - De website van het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.

http://oami.europa.eu - De website van OHIM, het bureau van de Europese Unie dat verantwoordelijk is voor de registratie van merken en modellen die geldig zijn in alle 27 landen van de EU. 

Openbare octrooidatabases

Gepubliceerde octrooiaanvragen en octrooien kunnen onder andere gezocht worden op:

www.wipo.int/pctdb

Zoekmachine, inclusief zoekmogelijkheden in de volledige teksten, voor het zoeken van internationale octrooiaanvragen (zogenaamde PCT-aanvragen).

http://nl.espacenet.com/

Zoekmachine voor het zoeken van octrooien en octrooiaanvragen wereldwijd (meer dan 70 miljoen octrooidocumenten), inclusief Europese, Amerikaanse en PCT-aanvragen.

https://register.epo.org/espacenet/regviewer
Europees octrooiregister die gepubliceerde Europese octrooien en octrooiaanvragen bevat. 

www.uspto.gov/patents/process/search
Amerikaans octrooiregister, inclusief mogelijkheden om te zoeken in de volledige teksten, met verschillende databases voor Amerikaanse octrooiaanvragen en verleende Amerikaanse octrooien.

www.google.com/patents
Google zoekmachine met meer dan 7 miljoen Amerikaanse octrooien.

http://register.octrooicentrum.nl/register
Nederlands octrooiregister waarin gepubliceerde Nederlandse octrooien en octrooiaanvragen zijn opgenomen. 

Verdere informatie

www.agentschapnl.nl - Onderdeel van het Nederlandse Ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.

www.octrooigemachtigde.nl - Website van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden.

www.patentepi.com - Website van het Instituut van erkende octrooigemachtigden bij het Europees Octrooibureau.

www.novu.nl - Website van de Nederlandse orde van Uitvinders

www.fablab.nl - Voor informatie over het maken van prototypes.